Služby

Příprava, koordinace a vedení projektů


Poskytujeme komplexní i dílčí služby v oblasti zpracování žádostí o dotace ze strukturálních
fondů Evropské Unie i z jiných finančních zdrojů, a to od přípravy žádosti až po koordinaci
projektu v průběhu jeho uskutečňování.

Konkrétně můžeme nabídnout následující činnosti:

 • monitoring dotačních příležitostí
 • vyhledávání partnerů;
 • příprava vlastní projektové žádosti;
 • sestavení projektových týmů;
 • koordinace a administrace projektu v průběhu jeho řešení;

Zpracování analýz

Zákazníkovi můžeme nabídnout detailní zpracování odborných témat, a to zejména
v následujících oblastech:

 • hospodářské analýzy
 • analýzy trhu práce
 • sociální analýzy
 • politické analýzy
 • analýzy dopadu právních norem
 • vyhledávání potenciálních klientů doma i v zahraničí
V případě analýz většího rozsahu sestavujeme ad hoc analytické týmy složené ze specialistů,
s důrazem na to, aby byly odborně pokryty všechny oblasti, kterým se analýza bude věnovat.


Výzkum názorů cílových skupin

Provádíme zpětnou vazbu k aktivitám firem, obcí a šetření spokojenosti zákazníků, a to:

 • pomocí výběrových či vyčerpávajících dotazníkových šetření
 • hloubkových rozhovorů
 • skupinových rozhovorů
 • nebo kombinací výše uvedených metod
Z uskutečněného šetření je zpracována zpráva, která obsahuje rovněž doporučení
pro zadavatele.


Vedení korespondence

Firmám, organizacím i soukromým osobám nabízíme vedení korespondence se zahraničními
partnery nebo zákazníky, a to ve francouzštině, španělštině, angličtině, němčině a italštině,
včetně překladů do češtiny. Dále můžeme firmám a organizacím nabídnout vedení
jejich cizojazyčných agend.

Překlady

Nabízíme překlady v těchto kombinacích:

 • čeština angličtina, angličtina čeština
 • čeština němčina, němčina čeština
 • čeština francouzština, francouzština čeština
 • čeština španělština, španělština čeština
 • čeština italština, italština čeština

Překlady provádí náš tým zkušených překladatelů s několikaletou praxí v překládání.
Kromě překladů provádíme rovněž jazykové a stylistické korektury. V zásadě jsme schopni
přijmout k překladu téměř jakýkoliv druh dokumentu s výjimkou vysoce odborných technicky
zaměřených textů. Rovněž neposkytujeme soudně ověřené překlady.

Zpracování podkladů pro propagační materiály

Nabízíme zpracování podkladů a textů pro propagační a informační materiály (reklamní letáky,
informační brožury, články, příspěvky na konference, PowerPointové prezentace a podobně).
Na základě dohody jsme schopni zajistit i grafické zpracování a tisk propagačních materiálů.

Zpracování dějin organizací, firem a obcí

Pro potřeby propagace zákazníků zpracováváme rovněž dějiny obcí, firem a organizací.
Rozsah a hloubka zpracování záleží na požadavcích zadavatele.

Dějiny jsou zpracovány a zadavateli předány:

 • v elektronické verzi na CD – tato verze obsahuje soubor s textem dějin
  a soubor s obrazovými přílohami, které budou v rámci zpracování dějin
  shromážděny a budou mít nějakou souvislost s danou organizací (po dohodě
  se zadavatelem mohou být dějiny zpracovány do podoby připravené k tisku knižní
  publikace – zakomponování obrázků a fotografií do textu, textové korektury apod.)
 • v tištěné verzi